مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور پیش ازدواج

با استرس مشکلات چگونه مقابله کنیم ؟

استرس معانی مختلفی دارد و لی می توان تعریف کاملی از آن را به این شکل بیان کرد که عدم تعادل بین تقاضای بیرونی و توانایی درونی باشد .