مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور کودک در ایران

مزایای سکوت در دعوا های زن و شوهری چیست ؟

سکوت با توجه به این که در چه خالی باشیم و مسبب این حالمان چیست ، تاثیر مثبت و یا مخرب خواهد داشت .