مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب روانشناسی خانواده

مشکلات هیجانی که ممکن است درگیر آن ها باشید!

هیجان واکنش عاطفی ارگانیسم در مقابل محرک های خارجی و احساسات درونی فرد است که شامل بعد فیزیولوژیکی، شناختی و علائم بیرونی بدن می شود.


حملات پانیک چیست ؟

حمله ی حاد شدید اضطراب که ممکن است همراه با احساس مرگ باشد به این صورت که فرد حملات وحشت زدگی غیر منتظره و مکرر را تجربه می کند