مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب روانشناسی خوب در ایران

آیا به همسرم وابسته ام ؟

یک فرد وابسته بزرگسال نیازمند حمایت و مراقبت از سوی دیگران دارد .