مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب روانشناسی کودکان

کمالگرایی چیست و چگونه ایجاد می شود ؟

برخی از افراد تصور می کنند که کمالگرایی یک ویژگی خوب است و برخی دیگر آن را ویژگی منفی و آزار دهنده می دانند .