مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب مشاوره ایرانیان

الگوهای رهبری در روابط و فواید روابط برابر زن و مرد چیست؟

در زندگی نقش ها را با مشاهده و تقلید از افراد مهم که اغلب مادر و پدر ما هستند، یاد می‌گیریم.