مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب مشاوره تهران

چرا نمی توانیم احساس خوبی داشته باشیم؟

تصاویری که ما از دنیای ایده آل خود داریم، معمولا واقع بینانه نیستند و روانشناسان و مطالعات مرکز روانشناسی ازدواج  بر این باورند که این خود ما هستیم که خود را با باورهای نا معقول خویش ناراحت می کنیم.


چگونه با همسرم حرف بزنم ؟شیوه صحبت کردن درست با همسر

موضوعات پرتنش مانع از این ميشوند كه اكثر ما توجـه كـاملي بـه گوينـده نـشان دهيم.