مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

نوروتراپ

3 نوع بیش فعالی کودکان و درمان آن توسط دکتر نوروتراپ و روانشناس کودک

بر اساس دیدگاه روانشناس کودک  ، بیش فعالی اختلالی شایع است که 8 تا 10 درصد کودکان را مبتلا می کند