مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

واتساپ مشاور روانشناس

خانه تکانی و اثر آن بر سلامت روان چیست ؟

از گذشته ها تا کنون مردم برای استقبال از بهار و سال جدید خانه تکانی می کنند و بر اساس آیین ها خانه تکانی برای رفع فقر ، رفع اندوه و نظم و پاکیزگی و نظافت می باشد .