مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

واتساپ کلینیک روانشناسی

راه های تاثیر گذاری بر دیگران چیست ؟

همه ی ما می خواهیم در زندگی شخصی و حرفه ای خود روی اشخاص تاثیر بگذاریم . انگیزه ی ما می تواند پیروزی در یک حرفه ی جدید ، حفظ دوستی ، تغییر رفتار یا بهبود روابط خانوادگی و زناشویی باشد