مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

وقت مشاور خانواده

چرا احساس بی ارزشی می کنم؟ درگیر بودن با تله نقص داشتن

زمانی که نواقص شما آشکار می شوند، شرمندگی را در وجودتان احساس خواهید کرد . برای اجتناب از این احساس شرمندگی و برای پنهان نگه داشتن نقص خود دست به هر کاری می زنید