مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک تخصصی خانواده

با اضطراب امتحان چه کنیم ؟

در بین همه ی ما انسان ها این طرز فکر وجود دارد که باید همیشه موفق باشیم و رقابت کردن و موفقیت اساس زندگی مان است