مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک درمان افسردگی در شمال تهران

5 نوع اضطرابی که قبل از شروع درمان باید از آن آگاهی یابید .

اضطراب با عوارض زیادی همراه است و اغلب مزمن شده و نسبت به درمان مقاوم هستند .