مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسی خبره

چرا دچار وسواس می شویم ؟

شیوع اختلال وسواس در جمعیت عمومی حدود دو تا سه در صد است .