مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک روانشناسی نوجوانان

اختلال افسردگی در نوجوانان و نشانه ی مهم آن بر اساس بررسی های سال 2019

 اختلالات خلقی طبقه مهمی از بیماری های روانشناسی و روانپزشکی نوجوانان و جوانان می باشد