مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک فوق تخصصی

جاذبه ی جنسی چیست و چه تاثیری در رابطه ی زناشویی دارد ؟

در طول یک رابطه ، بیوشیمی جنسی به شکل طبیعی نوسان می کند .