مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

کلینیک وسواس

دلیل کندن مو در افراد چیست ؟

تریکوتیلومانیا یا وسواس کندن مو اختلال مزمنی است که مشخصه ی آن کندن مکرر مو به خاطر تنش زیاد است