مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

گرفتن وقت روانشناس

چرا عاشق آدم های اشتباه می شویم ؟

زمانی که می خواهیم فردی را برای ازدواج و یا دوستی انتخاب کنیم بسیاری از معیار ها را در ذهن خود داریم در محیط خود در جست و جوی افرادی هستیم که اکثر این معیار ها را داشته باشد