مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

ADHD

بیش فعالی بزرگسالان

بیش فعالی بزرگسالان یک اختلال روانشناختی است که شامل ترکیبی از مشکلات مداوم ، از قبیل دشواری در توجه بیش فعالی و رفتار مضر است.