بیرون ریختن احساسات، سر کسی خالی کردن، خلاص شدن از چیزی همگی تخلیه هستند ما با حرف هایی که بار هیجانی دارند فشارهای هیجانی خود را آزاد می کنیم طبق مطالعات روانشناسی خانواده زمانی که به دوستمان غر می زنیم داریم بار احساساتمان را به فرد دیگری منتقل می کنیم و چیزی که باعث می شود انسان ها به برون ریزی یا سر کسی خالی کردن عادت کنند. و میل آن ها به خلاص شدن از شر احساسات دردناک و جا به جا کردن آنها به شخص دیگری است. 

اتفاقی که می افتد این است من دچار احساس بسیار ناخوشایندی شده ام که تحملش برایم سخت است و فرد باید بسیار خودآگاه باشد که خستگی و ناراحتی اش را تایید کند و به سادگی با خودش فکر کند که مثلا این هفته خیلی کار کرده ام و خسته ام و به همین دلیل حساس شده ام و این ارتباطی به کس دیگری ندارد و در عوض مشکلم را به افرادی که نزدیکم هستند فرافکنی می کنم که باعث می شود آن ها هم به خاطر رفتار من، احساس بدی داشته باشند. اگرچه این کج خلقی ها من را به طور کامل از دست آن تجربه و احساسات بد و ناخوشایند خلاص نمی کند اما اغلب تسکینی است که از فرافکنی ناشی می شود. 

حال بد همه را درگیر می کند.

طبق نظر بهترین مشاور ازدواج ما می توانیم این جریان احساسات بد را که تحت سلسله مراتبی از فردی به فرد دیگر دست به دست می شود نوعی فرافکنی بدانیم. این مکانیسم دفاعی است که خودمان را از شر درد و رنج برهانیم. به همان اندازه که این دفاع بی اثر و غالبا مخرب است. مهم است به خاطر داشته باشیم که فردی که چنین رفتاری می کند، دارد رنج می کشد و حس می کند از درد و رنج شکسته شده است زیرا که در سطح نا خودآگاه هنوز امید داریم که کسی فریادهای ما را خواهد شنید و به ما کمک خواهد کرد. 

در تلاش برای خلاص کردن خودمان از شر احساس بدبختی، احساسمان را سر دیگران خالی می کنیم و به طور ناخودآگاه تلاش می کنیم حال آن ها هم بد شود و احساس بدی داشته باشد. اکثر ما بی شک زمانی احساسات خود را سر کسی خالی می کنیم که برایمان مهم بوده اند. تحت فشار و استرس، وقتی چالش های احساس های زندگی مان مکانیسم های مقابله ای بالغ تر ما را در هم شکسته به فرافکنی روی می آوریم.

بر اساس مطالعات مطب روانشناسی درد و رنج هایی که ما به تنهایی تاب تحملش را نداریم و عزیزمان را در تحملش شریک می کنیم بخشی از نقش عزیزمان است. تحمل سنگینی این بار بخشی از دوست داشتن دیگران و مراقبت از آن هاست. فردی که به این شیوه فرافکنی می کند درکش می کنیم و تلاش می کنیم به او دلداری دهیم و آرام کنیم. اگر نتوانیم این فرافکنی ها را به دلایلی تحمل کنیم مثلا خودمان تحت فشار باشیم و یا به خاطر برخی مسائل دچار خشم و ناراحتی شویم یعنی ما هم احساس بدی در آن ها ایجاد کنیم که این باعث بد تر شدن اوضاع خواهد شد. 

طبق نظر بهترین مشاور ازدواج از دیگر موارد فرافکن می توان به عشق رمانتیک اشاره کرد. همه ما افرادی را می شناسیم که شیفته ی کسی شده اند و به شدت متمایل به اثرات مخدر مانند احساس شیفتگی است. و نمی خواهد از ویژگی ها و صفات ناخوشایند معشوقش که ممکن است احساس شبفتگی او را کاهش دهد آگاه باشد. از آگاهی از چنین صفاتی اجتناب می کند تا مبادا توهم عشق کاملش به نابودی کشیده شود. بنابراین نقص ها و کاستی های فرد مقابلش را کاملا به کنار می گذارد و بار آگاهی از این مشکلات به دوش خاواده و نزدیکان می افتد. 

طبق مطالعات روانشناسی خانواده بعد از این فرد شیفته و عاشق سعی می کند از آن افراد دوری کند و حتی از آن ها روی گرداند تا مجبور نباشد پیامد های ای فرافکنی را ببیند. برای مثال زمانی که شما از دوستتان نگران هستید و به او اخطار می دهید فقط نظر او در مورد شما عوض می شود و اگر که او به خودش دروغ می گوید تلاش ما برای باز کردن جشم های طرف مقابل سخت خواهد بود و باعث ایجادد احساس بسیار بد نسبت به شما می شود و طرز فکرش درباره شما منفی می شود.

فرافکنی احساس گناه و تقصیر:

در رابطه با دیگران ممکن است که دچار این موضوع شده باید که وقتی فردی مسئولیتی را انجام نمی دهد و مسئولیت کارش را به عهده می گیرد و عذرخواهی می کند . بسیاری از افراد می تواند تقصیر و گناهشان را تحت چنین شرایطی بپذیرند اما وقتی عذرخواهی آن ها فورا و حتما پذیرفته شود و از آن تبرئه شود هر گونه انتقاد و سخت گیری مداومی باعث می شود تجربه احساس گناه و تقصیر ، تحمل ناپذیر شود. در این مورد افراد مسئولیت را از گردن خود ساقط می کنند و با فرافکنی کردن این فکر به بیروم خود را از شر احساس عذاب وجدان خلاص می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با مطب روانشناسی در ارتباط باشید.