مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

آفرین آقا محمد صادق


مشخصات فردی

نام: آفرین

نام خانوادگی: آقا محمد صادق


سوابق تحصیلی

 روان شناسی بالینی


زمینه‌های تخصص

مشاوره فردی

درمان اختلالات اضطرابی

زوج درمانی و آموزش مهارت های ارتباطات بین فردی

درمان افسردگی و اختلالات  خلقیو عاطفی


دوره‌های تخصصی گذرانده شده

کارگاه طرحواره درمانی

کارگاه روان درمانی پویشی ( ISTDP  )

کارگاه زوج درمانی طرحواره محور

کارگاه مفاهیم بنیادی روانکاوی

نظریه های پیشرفت شخیصیت

انیاگرام

مهار تهای درمانگری

معماری و مدیریت رابطه