کلینیک روانشناسی انتخاب نو مشاوره تنها به شکل حل مشکلات و بحران های خانوادگی نیست . بلکه شناسایی عواطف و ارائه پاسخ مناسب از آموزشهایی می باشد که مشاوره خانواده به اعضاء خانواده برای بیان احساس در جا مانده آنها ارائه می دهد. عدم آگاهی نسبت به مهارت های ارتباطی می تواند مشکلات جدی برای افراد خانواده ایجاد نماید زیرا ندانستن مهارتها خود فرد و بقیه اعضاء خانواده را دچار بحران می نماید. در مشکلات وقتی افراد خانواده نتوانند صحیح عمل کنند نه تنها خود دچار احساسات منفی ، ندامت و پشیمانی می گردند بلکه به بقیه افراد نیز آسیب می زنند.

روانشناسی خانواده چیست و چطور به حل مشکلات افراد کمک می کند ؟

روانشناس خانواده در مرکز مشاوره انتخاب نو در جلسات فردی ، مراحل آموزش مهارت بیان احساسات را در بخش های مختلف که یک به یک پیش می رود اجرا می نماید. در مرحله اول بهترین مشاور خانواده از فرد می خواهد احساسات خود را یاداشت نماید تا با کمک روانشناس خانواده خوب آنها را شناسایی کند. بیشترین چیزی که در شناسایی احساسات به افراد کمک می کند این سوال ساده می باشد: این احساس خوب است یا بد؟ ایجاد شکل ، رنگ و اندازه در مرحله بعدی به فرد کمک می کند تا فرد بتواند احساس خود را تجسم کند و مورد اندازه گیری قرار دهد.

بهترین مشاور خانواده کیست ؟

روانشناس خوب خانواده پس از آن که فرد توانست احساس خود را تجسم کند از مراجع می خواهد که به احساس خود اجازه بیان دهد. این که احساس که در فرد ایجاد شده چه پیغامی برای فرد دارد و همچنین فرد در زمانی که آن احساس را دارد به سمت چه عملی کشیده می شود. گریه کردن ، فریاد زدن ، خندیدن و... از واکنش هایی می باشد که افراد در مرکز مشاوره انتخاب نو از آن به عنوان واکنش های رفتاری خود یاد می کنند. وقتی دکتر روانشناس خانواده توجه فرد را به واکنش هایی که فرد در مقابل احساس خود نشان می دهد، جلب می کند می تواند از طریق آن به ریشه ماهیت آن احساس پی ببرد.


متخصص روانشناس به افراد کمک می کند تا به یاد آورند احساس مورد نظر چه تجربه ای را برای فرد یادآوری می کند. گاهی با جستجوی الگوهای مشابه می توان به راحتی احساس را شناسایی نمود . وقتی روانشناس خانواده خوب توانست در شناسایی احساسات به افراد کمک کند افراد یاد می گیرند تا به تمامی احساسات خود لحظه به لحظه دقت نمایند و نوع احساس خود را شناسایی کنند. در مرحله بعدی متخصص روانشناس خانواده در مرکز مشاوره خوب به افراد کمک می کند تا آموزش ببینند چگونه و با چه واژه هایی احساسات خود را بیان کنند.

کلمات بار هیجانی مختلفی با خود به همراه دارد. گاهی یک واژه از نظر یک فرد معنای متفاوتی با معنایی که فرد دیگر منظورش می باشد، دارد. دکتر مشاور خانواده از اعضا می خواهد کلمات را با تعریف معانی و میزان شدت آن بیان کنند زیرا به این شکل احساسات هر فرد به همان شکلی که در افراد وجود دارد به دیگر اعضاء خانواده انتقال می یابد.