برای بسیاری از والدین پیش آمده است که از همان آغاز صبح با درخواست های بیشمار از سوی فرزندان ، رئیس و اداره و گاهی همسرمان مواجه هستیم و بیشتر ما احساس درماندگی می کنیم و این که کسی قدرمان را نمی داند. و در نهایت ممکن است که داد و بیداد کنیم . طبق مطالعات مطب مشاوره مثل بیشتر والدین که روز را به این شکل شروع می کنند شما نیز اغلب روز کاری را با احساس گناه سپری می کنید و قصد این کار را نداشتید که فرزندتان را ناراحت کنید و فکر می کنید که به خانه برگردید با انجام کاری جبران می کنید. ولی زمانی که به خانه برمی گردید می بینید که هیچ چیز سرجایش نیست و بچه ها تکالیف خود را انجام نداده اند و کلی کار برای انجام دادن دارید و دوباره عصبانیت کل وجود شما را فرا می گیرد. والد بودن کار سختی است و انرژی زیاد و آگاهی زیادی را می خواهد. بیشتر مواقع سبک والدگری ما بازتابی از نحوه ی بزرگ شدن خود ماست و اگر والدین سخت گیری داشته باشید به احتمال زیاد سبک والد گری شما نیز همانگونه خواهد بود و بسیاری از والدین فکر می کنند که فریاد زدن آسیبی به کودکان نمی زند . اما فریاد زدن ما بچه ها را می ترساند و به طور خودکار از ما فاصله می گیرند و خشم ارتباط محبت آمیز بینمان را از بی می برد و خراب می کند.طبق نظر مشاور قبل از ازدواج زمانی که در این وضعیت متشنج هستید حرف های فرزندتان را نمی شنوید و به فرزندتان یاد می دهید که فقط زمانی حرفتان را گوش دهد که تن صادی بالایی دارید. و در واقع نمی توانید فرزندان شادی داشته باشید .

چند نوع سبک فرزند پروری :

بر اساس مطالعات روانشناسی خانواده دو نوع سبک فرزند پروری وجود دارد که یکی از آن ها سخت گیر و دیگری آسان است.

والدین سخت گیر که از تهدید و ... برای وادار کرد فرزندشان به درست رفتار کردن استفاده می کنند و بچه های ناشادو پرخاشگر پرورش می دهند و در حالی که در طرف مقابل ، والدین آسان گیر فرزندانی را تربیت می کنند که سرکش هستند و پیوسته محدودیت ها را در هم می شکنند. 

والدی سخت گیر:

بسیاری از افراد فکر می کنند که اگر والدین سخت گیرب باشند بچه ها بهتر به حرفشان گوش خواهد داد و به هر حال اگر فرزندتان می داند تنبیه خواهد شد، منطقی است که قوانین شما را انجام خواهد داد زیرا که هیچ کس نمی خواهد توبیخ شود . اما این سبک دیگر منسوخ شده است و برقراری رابطه محبت آمیز با فرزندتان با ترس و تهدید قابل اجرا نیست و اگر فرزندتان را به زور به حرف شنوی وادار کنید، در نهایت یک زورگو خواهید داشت. این سبک والد گری مشکلات رفتاری زیادی را ایجاد می کند و مطالعات روانشناسی خانواده نشان می دهد که بچه هایی که والدین سخت گیر دارند، عزت نفس کمتر، رفتار پرخاشگرانه بیشتر و دروغ گویی زیادی دارند. بچه ها باید بتوانند احساسات و تکانه های خود را کنترل کنند . محدودیت های سخت گیرانه به بچه ها یاد می دهد که مسئول اعمال خودشان نباشند و شاید الان درست رفتار کند ولی بعدا در بزرگسالی فردی بالغ و کار آمد نخواهد بود.و حتی ممک است در حضور شما خوب برخورد کند و در غیاب شما به دردسر بیفتد.  

بچه ها از رفتار های بزرگ تر هایشان تالگو برداری می کنند و اگر شما به سرش داد بزنید او نیز به سر همسالانش داد خواهد زد و قلدری خواهد کرد. این بچه ها اغلب در بزرگسالی با خشم و افسردگی و مشکلات زندگی مواجه می شوند و نمی تواند احساست خود را کنترل کنند و خود تنظیمی ضعیفی دارند .

والدین آسان گیر:

بر اساس مطالعات مشاور قبل از ازدواج این سبک والد گری، نقطه ی مقابل والد گری سخت گیرانه است. این والدین به آسانی تسلیم خواسته های بچه ها می شوند و می ترسند که احساسات آن ها جریحه دار شود . و فکر می کنند که در ای صرت بچه ها آن ها را بیشتر دوست خواهد داشت. این بچه ها برچسب لوس دریافت می کنند و بیشتر از بچه های دیگر قشقرق به پا می اندازند. و این سبک نیز رفتار های بد را به همراه دارد و چون قانوی در خانه وجود ندارد فشار زیادی به والدی پیش می آید و این والدین هیچ حد و مرز و قانونی را وضع نمی کنند و این بچه ها یاد می گیرند که با قشقرق راه انداختن وناله و تهدید هر آن چه را که می خواهند به دست بیاورد. 

بچه هایی که توسط والدین آسان گیر پرورش می یابند در دوستیابی یا حفط رابطه زناشویی دچار مشکل می شوند و بچه هایی که محددیت نمی شناسند یاد نمی گیرند که چگونه هیجاات شدید و منفی مانند غم و نا امیدی را کنترل کنند. و آن ها یاد گرفته اند که والدینشان هر کاری خواهد کرد تا نگذارند احساس غم و ناراحتی کنند.زمانی که والدین محدودیت های منتاسب با سن برای بچه ها تعیین نکنند می توانند چطور برای خودشان محدودیت تعیین کنند . 

اما اگر این دو شیوه اشتباه است پس والدین باید از چه روشی برای تربیت استفاده کنند؟ والدگری مثبت و موثر و در واقع والدین خوب و موثر می دانند که چطور محدودیت های مناسب و همدلانه تعیین کنند و آن ها درک می کنند که بچ ها به طور طبیعی می خواهند والدین خود را خشنود کنند تا بیشتر دوستشان بدارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با مطب مشاوره در ارتباط باشید.