روانشناسان تهران در مراکز مشاوره به عنوان افرادی که در پایتخت ساکن هستند معمولا بر جدید ترین شیوه های درمان وسواس تسلط دارند. افرادی که از اختلال وسواس رنج می برند معمولا حاضر به پذیرش بیماری خود نیستند و خود تلاش می کنند با شیوه های مختلف به جز مراجعه به یک کلینیک روانشناسی زمینه های درمان خود را فراهم نماید. روانشناس وسواس معمولا کسانی را دچار اختلال وسواسی می دانند که خود به خاطر فشار ناشی از وسواس در رنج هستند.

مشاور وسواس همواره افراد وسواسی را دچار نوعی اجبار برای انجام دادن کارهای خود می دانند این افراد معمولا از شرایط زندگی خود احساس رضایت نمی کنند و در کارهایشان نوعی اجبار وسواسی نهفته است. در بسیاری از موارد افرادی که به روانشناس خوب وسواس در مرکز مشاوره مراجعه می کنند از وجود استرس و اضطراب برای انجام کارهایشان نیز رنج می برند. بیشترین فراوانی وسواس در کلینیک روانشناس را افرادی تشکیل می دهند که دچار وسواس فکری هستند.

از نظر متخصص روانشناس وسواس این اختلال خود را به گونه های مختلف نشان می دهد. شستشوی مداوم، چک کردن ، نظم اجباری، ترس، لجبازی های بی اختیار همگی از نمونه های وسواس می باشند. مشاور خوب وسواس با روش های تخصصی میزان وسواس افراد را اندازه گیری می کنند. گاهی افراد دچار وسواس مراجعه به پزشک هستند، این افراد درباره بدن خود دچار حساسیت بسیار زیادی هستند و به خاطر نگرانی های شدید دائما در حال مراجعه به پزشکان مختلف می باشند. یکی دیگر از انواع وسواس از نظر بهترین متخصصین روانشناس نشخوار های فکری می باشد. این افراد دائما در حال برسی عمکرد های خود در گذشته هستند و سوالات زیادی در این باره از خود می پرسند.

روانشناس خوب وسواس در بهترین کلینیک روانشناسی معمولا ریشه وسواس را در گذشته افراد جستجو می کند. کسانی که دچار وسواس می شوند معمولا در کودکی موردت تحقیر و شماتت والدین واقع می شدند. این افراد احساس ناامنی و ترس را در دوره کودکی بسیار تجربه کرده اند و نوعی لجبازی و سرکشی در آنها تقویت شده است.


بهترین روانشناس وسواس از مواجه درمانی برای درمان اختلال وسواس استفاده می کنند. روانشناس از فرد می خواهد تا به نوعی هر گونه کاری را که از آن وحشت دارد به صورت افراطی انجام دهد. وقتی فرد کاری را که نسبت به آن وسواس دارد انجام می دهد ، ترسی را که نسبت به آن عمل دارد را تا حدود زیادی از دست می دهد.

از دیگر روش های درمانی برای وسواس پر کردن وقت با انجام کارهایی است که مشغله فکری زیادی در بر دارد. مشاور روانشناس تغییر محیط و شرایط زندگی را نیز برای درمان اختلال وسواس بسیار مواثر می داند. درمان وسواس نیاز به پی گیری مداوم و همراهی خانواده افراد دارد ، این مسئله بسیار با اهمیت می باشد که نزدیکان فرد وسواسی اجباری بودن اعمال وسواسی را درک نمایند و به جای تحقیر و خشم گرفتن به فرد وسواسی در درمان به فرد کمک کنند.

مرکز مشاوره انتخاب نو زندگی نو را به افراد هدیه می دهد.