رشد انسان در زمینه های روانی، اجتماعی، جسمانی، جنسی، شغلی، شناختی، ایگو، اخلاقی و عاطفی صورت می گیرد. هر یک از زمینه ها نیازمند مهارت و توانایی می باشد. مطالعات مرکز مشاوره خانواده نشان می دهد در واقع می توان گفت که تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارت و برتری در مهارت های زندگی است. زمانی که افراد مهارت های اساسی زندگی را کسب نمایند در عملکرد بهینه خود پیشرفت می کنند اموزش مهارت های زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می کند. و اگر در مقطع رشدی مناسبی ارائه شود نقش بر جسته تری خواهد داشت. و‌می توان گفت که بسیاری از مشکلان به دلیل نقص در همین مهارت های زندگی است. در واقع اموزش مهارت های زندگی نقش درمانی دارد.بسیاری از محققان رویکردی را مورد توجه قرار داده اند که مبتنی بر اموزش مهارت ها از قبیل ارتباطات بین فردی خود‌کنترلی، کنترل خشم و کنترل استرس، ارام سازی ، تعیین هدف و تصمیم گیری و حفظ بهداشت و‌سلامتی کامل و‌مناسب می باشد. 

اهمیت یادگیری مهارت های زندگی چیست؟

اهمیت مهارت های زندگی در زمینه هایی مانند برقراری رابطه صمیمانه، مسائل تحصیل و شغلی، رفتارهای خود تخریبی، چاقی زندگی اجتماعی و بهداشت توسط نوجوانان تلقی می شود. پژوهش های متعدد نشان داده است که مهارت های زندگی در زمینه های زیر اثر بهش بوده است تقویت اعتماد به نفس و احترام به خود، مقابله با فشار های روانی و محیطی ، کمک به ارتباطات بین فردی دوستانه، افزایش سطح رفتارهای سالم ومحیط اجتماعی ، و پیشگیری از مشکلات روانی، رفتاری و اجتماعی مانند کاهش مصرف سیگار، و مصرف مواد، کاهش اضطراب و افسردگی، کاهش ازار جسمانی در دانش اموزان در محیط مدرسه و خانه، کاهش تمایلات و افکار خود کشی گرایانه، کاهش افت تحصیلی است. 

دکتر روانشناس بیان می کند در کشور ما مهارت های عمده مورد نیاز برای نوجوانان شامل موارد زیر است: 

مهارت های اجتماعی شامل مهارت های ایجاد ارتباط با دیگران و تداوم ان، شناخت خود و اگاهی از احساسات خود‌و دیگران، مهارت های دوست یابی، مهارت های سازگاری با محیط، مهارت های برخورد با نا ملایمات است. 

مهارت های مقابله که شامل مهارت مقابله مسئله مدار و هیجان مدار است.

و مهارت حل مسئله که شامل جهت گیری کلی نسبت به مسئله ، راه حل های متعدد، ارزیابی راه حل ها و باز بینی است. 

در حالت کلی اموزش موارد زیر برای نوجوانان می تواند تاثیر بسیار مثبتی در زندگی شان داشته باشد.

پذیرش خود و‌دوست داشتن خود:

این ویژگی در برگیرنده ی دو مفهوم خود پنداره یعنی تصوری که فرد از خودش دارد و عزت نفس پذیرش و قبول خود است. چنانچه این دو مفهوم همراه هم باشند تکمیل کننده سلامت روانی خود یعنی پذریش و دوست داشتن خود هستند.

برقراری روابط با دیگران:

زمانی که فرد خود پنداره و عزت نفس مثبتی داشته باشد و خود را بپذیرد و دوست داشته باشد انگاه به خوبی خواهد توانست با دیگران ارتباط مناسب برقرار کند.

مقابله با نیاز های زندگی: 

مقابله با نیاز ها و احتیاجات زندگی و کنترل الزامات و چالش های زندگی بخشی از سلامت روان است. مهم ترین نکته در این مسئله مدیریت استرس است. زمانی که افراد تحت استرس هستند باید مهارت های مقابله ای را داشته باشند تا بدین وسیله بتوانند اثرات استرس بر جسم‌ و روان را کاهش دهند. چنان چه استرس مدیریت شود و کاهش یابد و‌کنترل شود و مهارت های مقابله ای موثر وجود داشته باشد قطعا فرد بهتر قادر خواهد بود تا با نیاز ها و‌چالش های زندگی مقابله کند.

بروز مناسب هیجانات:

  افراد باید بتوانند هیجانات خود را شناسایی کنند و ان احساسات را به طور مناسب بروز دهند در غیر این صورت سلامت روانی خود فرد و همچنین دیگران در معرض اسیب قرار خواهد گرفت.

سلامتی گستره وسیعی است جهت توانمند ساختن فرد است و از یک طرف موجب واقعیت بخشیدن به امال و ارزو ها و ارضا نیاز ها و از طرف دیگر باعث مقابله با محیط می شود. و بنابراین می توان گفت که سلامتی یک منبعی برای زندگی روزمره است نه به عنوان وسیله ای برای زندگی ، یک مفهوم کاربردی و مثبت است که علاوه بر تاکید به توانایی جسمانی افراد بر منابع فردی و اجتماعی ان ها تاکید دارد.

اصطلاح سلامت روان اصطلاحی است که از ان برای بیان و اظهار کردن هدف خاصی برای جامعه استفاده می شود .هر فرهنگی بر اساس معیار های خود به دنبال سلامت روان است و منظور از سلامت روان سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش ذهن و حالت و فکر می باشد. از طرف دیگر سلامت روان به سلامت جسمی نیز تاثیر دارد و بسیاری از مطالعات اخیر مرکز روانشناسی نشان داده است که یک سری اختلالات جسمانی و فیزیکی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند. و حالت وسیعی دارد و تعریف ثابتی برای ان داده نشده است و به همین دلیل تعریف های متعددی در این باره وجود دارد. نوجوانی با تغییرات وسیعی رو به رو است و دوران حساسی است و به همین دلیل باید به اموزش های این‌دوران برای داشتن شرایط بهتر در بزرگسالی و عملکرد ها ضروری است. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره خانواده در ارتباط باشید.