مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

آدرس وبسایت انتخاب نو

آیا خودکشی در نوجوانان و کودکان وجود دارد ؟

در آمریکا ، سومین علت مرگ در نوجوانان خود کشی می باشد .


اقداماتی که بعد از اطلاع خیانت همسر باید انجام دهید .

زن و مرد بعد از افشا شدن خیانت ، 3 مرحله را پشت سر می گذارند