مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین درمانگاه افسردگی

چرا بدگویی از همسر جلوی فرزندمان کاری اشتباه است؟

یکی از عادت های بدی که برخی از پدر و مادر ها دارند این است که در حضور بچه ها از همسرشان بدگویی می‌کنند