مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مرکز روانشناسی خانواده

چه کسی جذب چه کسی می شود و برای ازدواج انتخاب می کند ؟

موضوع انتخاب همسر یکی از پیچیده ترین مباحث روانشناسی و جامعه شناسی می باشد .


6 دلیلی که به مشاوره خانواده نیاز دارید

طبق نظر روانشناس خانواده خوب وقتی اضطراب در رابطه زوجین شدید می شود و به همه ی اعضاء خانواده تاثیر می گذارد .