مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین کلینیک روانشناسی شمال تهران

آشنایی والدین با خلق و خوی کودک

خلق و خو یعنی طرز رفتار کودک و تمایل او به انجام اعمال یا روشی که خود می پسندد


مشاوره تلفنی و مشاوره غیر حضوری در احساس نزدیکی مراجع به روانشناس چه تاثیری دارد؟

مشاوره تلفنی همیشه باعث آرامش خاطر افرادی که بهکلینیک روانشناسی مراجعه می کنند می باشد.