مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تست روانشناسی کودک

متخصص مشاور کودک چگونه به درمان کودکان در مرکز مشاوره کودک می پردازد؟

متخصص مشاور کودک در مرکز مشاوره کودک همکاری صمیمانه والدین را برای درمان کودکان می طلبد


روانپزشک کودک و همکاری با مشاور کودک در مرکز مشاوره

روانپزشک کودک معمولا همکاری نزدیکی با مشاور کودکدر پرژه درمانی دارند. در مرکز مشاوره ، دکتر روانپزشک کودک تنها از درمان دارویی استفاده نمی کند