مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تست مشاوره ازدواج

علایم نگرانی و فشار روانی در نوجوانان چیست ؟

علایم فشار روحی در نوجوانان به علت افزایش مسئولیت ها در مورد تکالیف درسی یا هویت جنسی و .... مشکلاتی دیده می شود .