مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن روانشناس خوب

ترمیم شکست عاطفی چگونه خواهد بود ؟

وابستگی عمیق عاطفی گریبان گیر بسیاری از افراد شده است . بسیارند افرادی که با شروع رابطه ای احساسی درگیر آن شده و شدیدا وابسته می شوند .


چگونه با هوش هیجانی روابط خانوادگی خود را تحکیم ببخشیم ؟

هوش هیجانی چیزی در درون ما و تا حدی نا ملموس است . و بهره هوشی ما است که تعیین می کند چگونه رفتارمان را مدیریت کنیم