مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

خشونت در کودکان

روانشناس کودک در کنترل خشونت در کودکان چگونه در مرکز مشاوره والدین را راهنمایی می کند؟

روانشناس کودک برنامه های تلوزیونی و بازی های رایانه ای را یکی از مهمترین عوامل خشونت در کودکان می دانند.


روانشناس کودک در مرکز مشاوره و جلوگیری از خشونت کودکان

روانشناس کودک توجه زیادی به علت خشونت در کودکان دارند.