مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

درمان خشونت در کودکان

مشاور کودک برای درمان خشونت در کودکان در مرکز مشاوره چگونه والدین را راهنمایی می کند؟

مشاور کودک در مرکز مشاوره همواره تلاش می نماید تا به والدین آموزش هایی دهند تا از بروز رفتار خشونت بار در کودکان جلوگیری کنند


مشاوره کودک در مرکز مشاوره چه خدماتی ارائه می دهند؟

مشاوره کودکدر مرکز مشاوره خدمات تخصصی روانشناسی برای حل اختلالات رایج و خاص کودکان ارائه می دهند.