مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

درمان وسواس شدید

اختلال خود زشت انگاری چیست ؟

افرادی که به اختلال بدریخت انگاری بدن دچار هستند اشتغال ذهنی با نقص تخیلی در ظاهر یا چهره خود دارند