مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر افسردگی

آیا نگرانی مفید است یا مضر؟

این که بتوانید تشخیص دهید نگرانی هایتان مضر یا مفید هستند باید آن ها را در باور هایی که هستند شناسایی کنید