مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسان خوب کشور

سوء استفاده از هیجانات در رابطه ها چیست ؟

سوء استفاده از هیجانات رفتار های غیر فیزیکی می باشد که برای تحقیر ، تنبیه ، منزوی کردن فرد ، کنترل کردن ، توهین کردن استفاده می شود