مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس تهران

کدام اضطراب از دیدگاه مراکز روانشناسی بین کودکان شایع است؟

بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه آسیب شناسی روانی کودکان در مراکز روانشناسی ، اختلال های اضطرابی به دلیل میزان شیوع بالا و پیامدهایش از اهمیت زیادی برخوردار است.