مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس نوجوان خوب در تهران

با بچه پرخاشگر چه کنیم ؟

برخی از کودکان رفتار های عصبانی و پرخاشگر را از خود نشان می دهند که والدین نقش مهمی در کنترل و کمک به فرزندان خود دارند


آن چه که در مورد نوجوان و نوجوانی باید بدانیم.

بر اساس مطالعات روانشناختی در حوزه ی رابطه ی والدین و نوجوان ، خانواده نقش اصلی را در زندگی نوجوانان ایفا می کند زیرا که نوجوانی دوره ی کاوش و انتخاب می باشد