مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

متخصص روانکاو

ازدواج با شخصیت ضد اجتماعی ، زندگی با فرد سایکوپات چگونه است ؟

افراد سایکوپات سابقه ی بازداشت یا داشتن مشکلات قانونی را دارند و به خاطر نفع شخصی دروغ می گویند و دیگران را فریب می دهد


دکتر روانکاو و کاربرد آن در کلینیک روانکاوی چیست؟

روانکاوی دست یابی به اطلاعاتی است که در ناخودآگاه فرد وجود دارد، دکتر روانکاو در کلینیک روانکاوی با دریافت سرگذشت افراد به آنها کمک می کنند.