مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز فوق تخصصی روانشناسی

خشم و پرخاشگری چه فرقی باهم دارند ؟

بسیاری از افراد نمی دانند که بین خشم و پرخاشگری تفاوت وجود دارد و این دو را با یکدیگر یکی می دانند .


آیا بچه ها می توانند خود ارضایی داشته باشند ؟

سوالی که ذهن بسیاری از والدین را درگیر کرده است ، این است که خود ارضایی در کودکان می تواند وجود داشته باشد یا نه .