مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز تخصصی مشاوران

آیا خیانت کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد؟

وقتی والدین دچار مشکل می شوند، کودکان در هر سنی که باشند اغلب تحت تاثیر آن قرار می گیرند و بعد ها نیز بر نحوه ازدواج و زندگی زناشویی شان تاثیر منفی می گذارد.


راهکارهایی برای احترام گذاشتن به همسر؛ زندگیتان را از این رو به آن رو کنید.

امروزه، فرهنگ ها درباره نحوه ارتباطمان با دیگران سخت نمی گیرد. به طوری که به تدریج آداب مثبت و محترمانه، فراموش خواهند شد.