مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز روانشناسی ایرانی

تفاوت های فردی در روابط خواهر و برادر ها چیست ؟

در نحوه ی شکل گیری و تحول روابط خواهر و برادر ها تفاوت های بسیار زیادی وجود دارد .


وابستگی بر ارتباط عاطفی زن و شوهر چه تاثیری دارد ؟

بین عشق و وابستگی تفاوت بسیاری وجود دارد و این تاثیر زیادی به ازدواج می گذارد .