مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز روانشناسی تهران

هوش هیجانی چیست و چه کاربردی دارد ؟

بر اساس تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است روانشناسان علاوه بر هوش IQ هوش هیجانی را نیز معرفی کردند .