مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز روانشناسی تهران

5 انتخاب ممکن بعد از بی وفایی بر اساس تحقیقات مرکز روانشناسی تهران چیست؟

خیانت و وبی وفایی یکی از اتفاق هایی است که خانواده را از هم می پاشد و تاثیر بسیار بدی به تک تک افراد خانواده به جای می گذارد که حتی در اغلب مواقع ممکن است بسیار جبران ناپذیر باشد.


هوش هیجانی چیست و چه کاربردی دارد ؟

بر اساس تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است روانشناسان علاوه بر هوش IQ هوش هیجانی را نیز معرفی کردند .