مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز روانشناسی عالی

4 نگرش که روابط عاطفی را تحت تاثیر قرار می دهد چیست ؟

بر اساس مطالعاتی که انجام شده است 4 نوع نگرش معرفی شده است که ما آن ها را در روابط خود با دیگران یعنی ، رئیس ، همکار ، همسر ، فرزند و .... استفاده می کنیم


3 نکته مهم درباره مشکلات جنسی

نهاد خانواده یکی از نهاد های مهم اجتماعی می باشد که با ازدواج شروع می شود .