مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوران روانشناسی

عوامل موثر در انتخاب همسر چیست ؟

هیچ یک از رفتار ها ، تصمیمات و فعالیت های انسان ، تحت تاثیر عوامل گوناگون روانی و اجتماعی هستند .


خانه تکانی و اثر آن بر سلامت روان چیست ؟

از گذشته ها تا کنون مردم برای استقبال از بهار و سال جدید خانه تکانی می کنند و بر اساس آیین ها خانه تکانی برای رفع فقر ، رفع اندوه و نظم و پاکیزگی و نظافت می باشد .