مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره رایگان تلفنی

5 انتخاب ممکن بعد از بی وفایی بر اساس تحقیقات مرکز روانشناسی تهران چیست؟

خیانت و وبی وفایی یکی از اتفاق هایی است که خانواده را از هم می پاشد و تاثیر بسیار بدی به تک تک افراد خانواده به جای می گذارد که حتی در اغلب مواقع ممکن است بسیار جبران ناپذیر باشد.