مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاورین تلفنی ایران

آیا روابط عاطفی از راه دور موفق خواهد بود ؟

این روابط به خودی خود مسئله ندارند در واقع بسیاری از ازدواج های موفق در ابتدا به صورت عشق های توام با رفت و برگشت آغاز شده است .


خشم و پرخاشگری چه فرقی باهم دارند ؟

بسیاری از افراد نمی دانند که بین خشم و پرخاشگری تفاوت وجود دارد و این دو را با یکدیگر یکی می دانند .


آیا کندن پوست طبیعی است ؟

مشخصه ی اختلال خراشیدن یا کندن پوست ، کندن تکراری و اجباری پوست است