مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاورین خانوادگی

چرا مجذوب فرد چسب می شوم ؟

رابطه ی عاطفی با فرد وابسته به این معنا است که شما با فردی وارد رابطه شده اید که بدون کسب راهنمایی از دیگران تصمیم گیری برایش دشوار است