مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور ازدواج حضوری

6 جنبه اساسی همدلی چیست؟

همدلی یک مهارت ذاتی و قابل دسترس است. با این حال به دلیل به علت ظرافتش پنهانی به نظر می رسدو می توان آن را به 6 جنبه مهم تقسیم کرد که در ادامه اشاره می کنیم.


زنانی که مردان را فراری می دهند !

یک کار ساده یا یک جمله بی اهمیت روی قضاوت همسر به شدت تاثیر می گذارد .